Code Annoté du Crédit à la Consommation
JURISPRUDENCE DE L'ADMINISTRATION
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29 JUNI 2004

(...)

 

Overwegende dat de heer V.J. door het Hof van Beroep van Anvers op datum van 4 december 2003 veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf van 10 maanden met vijf jaar uitstel en een geldboete voor inbreuken op de artikelen 21, 23, 29, 31, 39, § 2, 4°, 74 en 77, § 1 van de wet van 12 juni 1991 op het consumennkrediet en voor valsheid in geschrifte;

 

Overwegende dat artikel 78, § 1, 4° van voomoemde wet bepaalt dat de inschrijving niet kan verleend worden aan of behouden blijven door de ondernemingen waarin het mandaat van gedelegeerde bestuurder of dagelijkse bestuurder of de leidinggevend functie, of de ondernemingen waarin de daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid inzake kredietverrichtingen onderworpen aan deze wet bekleed wordt door een bij deze paragraaf bedoelde persoon;

 

Overwegende dat met "een bij deze paragraaf bedoelde persoon" bedoeld wordt: de niet in eer herstelde personen die een gevangenisstraf van ten minste een maand, zelfs voorwaardelijk, hebben opgelopen wegens een inbreuk die strafbaar gesteld is door het kooinklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken;

 

Overwegende dat artikel 1, eerste lid, d, van het voomoemde besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 voorziet in dergelijk verbod in geval van valsheid in geschrifte;

 

Overwegende dat de heer V.J. tot op heden, binnen X. NV, nog steeds de functie uitoefent van gedelegeerd bestuurder;

 

Overwegende dat door de vennootschap X. NV geen gevolg werd gegeven aan voornoemde brief van 9 april 2004; .

 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, de inschrijving van de vennootschap X.  NV wordt doorgehaald voor een periode van twee weken,

 

(...)