Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet
ARTIKEL 1 : DEFINITIES
ARTIKEL 1, 11° : DE LENING OP AFBETALING

Definitie
Door middel van periodieke stortingen
Advies van de administratie

 

 

Definitie: De lening op afbetaling is een kredietovereenkomst die betrekking heeft op een som geld of een ander betaalmiddel (en niet op een goed of dienst zoals bij de verkoop op afbetaling). Het kredietbedrag wordt terugbetaald door middel van periodieke stortingen die meestal vastliggen. De wijze van terugbetaling is dus vastgelegd vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en artikel 14, § 2, 10° van de wet legt de kredietgever op in de overeenkomst het aantal, het bedrag en de periodiciteit van de betalingen vast te leggen. De kredietovereenkomst moet een aflossingstabel bevatten die voor elke periodieke terugbetaling het bedrag van het afgeloste kapitaal en van de totale kosten van het krediet vermeldt, alsmede het verschuldigd blijvende saldo na iedere betaling (art. 14, § 1, tweede lid).

Bovenaan

Door middel van periodieke stortingen: De bijzonderheid van de lening op afbetaling ligt in het feit dat de wijze van terugbetaling van het krediet wordt vastgelegd bij de ondertekening van de overeenkomst. Omdat de data voor de terugbetaling van het krediet bij de ondertekening van de overeenkomst bekend zijn, schrijft artikel 14, § 1, tweede lid, voor een aflossingstabel op te nemen. Het kan echter gebeuren dat de terugbetaling is overeengekomen met onregelmatige betalingstermijnen of met ongelijke termijnbedragen; indien de betalingstermijnen bekend zijn en indien het termijnbedrag is bepaald, gaat het wel degelijk om een lening op afbetaling. De administratie heeft zo het overbruggingskrediet, dat was toegestaan aan een consument in afwachting van een bepaalde verkoop of inning ook als een lening op afbetaling beschouwd. Het overbruggingskrediet voorzag dat het kredietbedrag onmiddellijk aan de consument ter beschikking wordt gesteld en dat de terugbetaling van het krediet gebeurt in één keer op het einde van de overeenkomst terwijl de renten maandelijks worden betaald.

Bovenaan

Advies van de administratie:

  • Beantwoordt aan de definitie van een lening op afbetaling, de kredietovereenkomst waarin een bedrag in één keer aan een consument ter beschikking wordt gesteld, die vervolgens driemaandelijks kosten en renten moet betalen, het kapitaal dient ten laatste te worden terugbetaald op het einde van de twaalfde maand zonder mogelijkheid tot het opnieuw opnemen van uitstaand krediet.

Bovenaan