Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet
ARTIKEL 1, 4°: DE KREDIETOVEREENKOMST
ARTIKEL 1, 4° : DE VORMVOORSCHRIFTEN EN DE GEVOLG ERVAN

Principe en sanctie: de schriftelijke overeenkomst is verplicht en moet worden ondertekend voordat het krediet wordt opgenomen
De onverbrekelijkheid van de overeenkomst: de vormvoorschriften en de wijziging van de kredietvoorwaarden
De uitzonderingen
Advies van administratie

Principe en sanctie: De schriftelijke overeenkomst is verplicht en moet worden ondertekend voordat het krediet wordt opgenomen: de vormvoorschriften die de wet oplegt wat betreft de inhoud en zelfs, tot op zekere hoogte, de vorm van de overeenkomst, worden nog versterkt door de volgende beperking van artikel 16: zolang de kredietovereenkomst niet door alle partijen is ondertekend, mag geen betaling worden gedaan, noch door de kredietgever aan de consument of voor diens rekening, noch door de consument aan de kredietgever. Het verbod is duidelijk: geen enkel krediet mag door een kredietgever aan een consument worden verleend zonder dat voorafgaand een kredietovereenkomst werd ondertekend. De kredietgever die een dergelijk krediet zou toestaan, stelt zich bloot aan de zwaarste sanctie die de wet voorschrijft: de consument hoeft de som die hem eventueel werd overgemaakt niet meer terug te betalen wanneer een krediet werd gebruikt terwijl de overeenkomst niet was ondertekend. (artikel 89).

bovenaan

De onverbrekelijkheid van de overeenkomst: de vormvoorschriften en de wijziging van de kredietvoorwaarden: Het is ondenkbaar dat de strenge vormvoorschriften waaraan het sluiten van de overeenkomst is onderworpen, niet eveneens van toepassing zouden zijn wanneer het krediet wordt gewijzigd. Het geheel van de beschermingsmechanismen voor de consument dat door de wet is ingesteld betreffende de ondertekening van de kredietovereenkomst moet dus worden herhaald bij elke wijziging van de overeenkomst: er moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten. In principe kan een kredietovereenkomst in geen enkel geval worden gewijzigd zelfs niet bij wederzijdse instemming. Bovendien preciseert artikel 30 dat behoudens de uitzonderingen bedoeld in dat artikel (zie de betreffende bespreking) elke beding dat er toe strekt de voorwaarden van de kredietovereenkomst te wijzigen voor niet geschreven gehouden worden. Deze interpretatie, die reeds door bepaalde commentatoren van de initiële tekst werd verdedigd, wordt door de formele geest en logica van de wet van 1991 opgelegd (Balate en anderen, Le crédit à la consommation, n°70, p. 62 ).

bovenaan

De uitzonderingen: Er bestaan echter drie uitzonderingen op de bepaling van de onveranderlijkheid:

  • de veranderlijkheid van de debetrente toegestaan door artikel 30, § 2, op basis van objectieve indexen;
  • de wijziging van de duur van de kredietovereenkomst in het geval beschreven in artikel 22, § 3.
  • de wiiziging van de kosten (art. 30, § 2, tweede lid)
  • de veranderlijkheid van de kosten voor de diensten verbonden aan geldafhaling.

bovenaan

Advies van de administratie:

Het beding - le présent contrat annule et remplace le précédent contrat d’ouverture de crédit existant entre les parties.  Le nouveau taux débiteur est applicable à partir du jour qui suit le prochain extrait de compte (vrije vertaling: de huidige overeenkomst vernietigt en vervangt de voorgaande overeenkomst tussen partijen. De nieuwe debetrente is van toepassing vanaf de dag volgend op het eerstvolgend rekeninguittreksel)- is niet rechtsgeldig gezien het de schuldvernieuwing van een overeenkomst voor kredietopening betreft met de werderopneming van uitstaand krediet. Een nieuw aanbod of een nieuwe overeenkomst moet echter worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanvraag vanwege de consument en moet zijn opgesteld overeenkomstig de wet.

bovenaan