Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet
HST. 9 - AFDELING 1 : BURGERLIJKE SANCTIES
VRED. KORTRIJK, 30 JANUARI 2002

Jaarboek Kredietrecht, 2002, 69

Eiseres stelt dat de geboortedatum en plaats duidelijk vermeld is op de leningsaanvraag die verweerders tot haar hebben gericht, maar zij kan moeilijk ontkennen dat de geboorteplaats door haar niet werd vermeld op het aanbod dat zij heeft gedaan. Derhalve is de inbreuk op art. 14 § 3, 1 0 bewezen die voorziet dat het  ook de geboorteplaats van de consument dient te vermelden. De sanctie op deze inbreuk is nu voorzien in art. 86 van de wet en is ongetwijfeld zeer zwaar wanneer men bedenkt dat het toch niet een zo essentiële vermelding betreft. De wetgever heeft nu echter geen onderscheid gemaakt tussen de vermeldingen die weI belangrijk zijn en deze die het minder zijn. De wetgever heeft zelfs niet voorzien dat de rechtbank sancties kan uitspreken, maar weI dat zij die sancties moet uitspreken. In casu dienen de verbintenissen van de consumenten herleid te worden tot het ontleende bedrag met behoud van het voordeel van de termijnen. Dit laatste is echter van geen belang meer en dit nu aIle termijnen reeds zijn vervallen.